Ekspresowe przelewy do UK i Europy

Polityka AML/KYC

1. Cele

Pranie pieniędzy to czynność, która polega na ukrywaniu transakcji finansowych w celu zarabiania nielegalnych pieniędzy, a zatem nie jest sankcjonowana przez żaden bank centralny. Pranie pieniędzy wywodzi się z różnych działań przestępczych, takich jak: zgromadzenie, korupcja, nielegalny hazard, terroryzm lub przestępczość zorganizowana. Działania skierowane na legalizacje środków finansowych pozyskanych nielegalnie nazywa się „praniem pieniędzy”.

Proces prania pieniędzy ma trzy etapy:

(a) Umieszczenie – pieniądze pozyskane nielegalnie zostają rozmieszczone fizycznie.

(b) Warstwowanie – nielegalne środki zostają podzielone na warstwy poprzez tworzenie złożonych transakcji, które mają na celu ukrycie ścieżki audytu i zachowanie anonimowości.

(c) Integracja – jest to proces, w którym pieniądze stają się legalne. W przypadku pomyślnego przeprowadzenia integracji pieniądze wrócą z powrotem do gospodarki, z której pierwotnie pochodziły i będą traktowane jako takie, które były pozyskane w sposób zgodny z prawem.

Celem prania pieniędzy jest ukrycie nielegalnego statusu pieniędzy i ich dalszego wykorzystania do legalnych działań poprzez przeprowadzenie wielu transakcji finansowych.

Osoby zajmujące się praniem pieniędzy wykorzystują do tych celów zaawansowane technologie, które przyspieszają proces transakcji i poprawiają anonimowość. Światowa społeczność finansowa uznaje ten czyn za powszechny problem.

Spółka uczciwie prowadzi swoją działalność i dba o bezpieczeństwo klientów, dlatego są podejmowane wszelkie kroki, które zapobiegają nieuczciwym działaniom, w tym praniu pieniędzy. W tym celu stworzono Politykę Know-Your-Customer (KYC).

Będąc częścią globalnej społeczności, której wysiłki są skierowane na zwalczanie prania pieniędzy, prowadzimy swoją działalność z należytą starannością, uczciwością i ostrożnością oraz ściśle przestrzegając przepisów i regulacji finansowych. Firma podejmie wszystkich starań, aby jej usługi nie zostały wykorzystane przez osoby lub instytucje zajmujące się praniem pieniędzy lub jakąkolwiek inną podejrzaną i oszukańczą działalnością. Dlatego więc miary podejmowane w ramach Polityki AML / KYC i CFT obejmują:

1. Procedurę KYC

2. Monitorowanie podejrzanych transakcji

3. Funkcje zgodności

4. Szkolenia personelu

5. Prowadzenie dokumentacji

6. Monitorowanie zgodności i wdrażania procedur AML/KYC/CFT

Firma wdraża również „procedury należytej staranności wobec klienta” (CDD), które obejmują:

(a) Identyfikację klienta

(b) Ustalenie, czy klient występuje w imieniu osoby trzeciej oraz identyfikację tej osoby.

(c) Weryfikację tożsamości klienta.

Zakres tych procedur tworzy politykę, którą muszą przestrzegać wszystkie oddziały, biura, kontrahenci i spółki towarzyszące. Od czasu do czasu wydawane są wytyczne operacyjne, które muszą zostać przeczytane przez partnerów i podmioty stowarzyszone.

Ten zestaw procedur określa odpowiedzialność kierownictwa i pracowników firmy za:

 • Creating and implementing policies, procedures and controls related to customer’s acceptance,maintenance and monitoring.
 • Customer due diligence.
 • Declining or terminating business relationships or transactions.
 • Personnel training with regards to customer’s acceptance, maintenance and monitoring.
 • Monitoring accounts, activities, policies, procedures and plans.
 • Awareness and communication.
 • Management reporting.
 • Reporting (SAR/STR) to Financial Intelligence Unit (FIU).

Kluczowe zasady i cele

Niniejsza Polityka ma następujące kluczowe zasady i cele:

 • Spółka ma prawo wprowadzać nowe polityki i procedury mające na celu zabezpieczenie klientów przed praniem pieniędzy i innymi przestępstwami finansowymi.
 • Procedury należytej staranności wobec klienta (CDD) dotyczące partnerstw biznesowych i transakcji muszą być wdrożone zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.
 • W celu nawiązania relacji biznesowych z potencjalnymi klientami należy uzyskać stosowne informacje od strony, która wyraziła chęć nawiązania partnerstwa. Informacje pozyskane od potencjalnego klienta należy zweryfikować, porównując je z informacjami pochodzącymi ze źródeł zgodnie z wymogami prawa.
 • Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub rozwiązania partnerstwa lub umowy, jeżeli uzna, że ​​jej usługi są wykorzystywane do prania pieniędzy i innych nieuczciwych działań, w tym działań terrorystycznych.
 • Firma zobowiązuje się zapewnić odpowiednie szkolenie dla personelu w zakresie akceptacji, utrzymania i monitorowania klienta.
 • Firma będzie aktywnie monitorować przestrzeganie procedur określonych w niniejszej Polityce przez klientów.
 • Pracownicy, którzy są bezpośrednio objęci procedurami niniejszej Polityki, muszą zapoznać się i postępować zgodnie z nimi.

2. Funkcja zgodności

Funkcja zgodności składa się z dwóch poziomów i obejmuje obowiązki Specjalisty ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz Specjalisty ds. Zgodności z wymogami dotyczącymi prania pieniędzy.

1. Dyrektor generalny (CEO) działa również jako osoba odpowiedzialna za raportowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rada Dyrektorów współpracuje bezpośrednio z CEO. Do jej obowiązków i odpowiedzialności należą:

I. Tworzenie kultury wewnątrz firmy, która wspiera osiąganie celów zgodności poprzez wdrażanie rygorystycznych procesów rekrutacyjnych, dobór pracowników, indywidualny rozwój oraz monitorowanie personelu pod względem spełnienia wymagań.

II. Rozwój i promowanie wysokiego poziomu świadomości u pracowników firmy w zakresie przestrzegania procedury KYC.

III. Nadzorowanie wszystkich działań związanych z aktualizacją i wdrażaniem zasad i procedur zgodności.

IV. Współpraca z Działem Zgodności w celu zapewnienia skutecznej komunikacji między tym działem a członkami Rady Dyrektorów.

2. Dział Zgodności jest kierowany przez Dyrektora Operacyjnego (COO), który pełni funkcję Specjalisty ds. Zgodności z wymogami dotyczącymi prania pieniędzy i którego główne obowiązki obejmują:

I. Przeznaczenie Specjalistów ds. Zgodności

II. Monitorowanie, koordynację i kontrolę codziennych czynności Specjalistów ds. Zgodności

III. Szkolenie Specjalistów ds. Zgodności

IV. Informowanie Dyrektora generalnego i Rady Dyrektorów o działaniach, które w sposób uzasadniony mogą zostać uznane za podejrzane

V. Kontrolę wdrażania środków AML / KYC / CFT i innych procedur Zgodności

VI. Przegląd i aktualizację istniejących instrukcji

Dział Zgodności ma następujące obowiązki:

I. Prowadzenie niezbędnej kontroli do wykrycia potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy.

II. Anulowanie lub zakazanie transakcji.

III. Otrzymywanie informacji o podejrzanych transakcjach od pracowników.

IV. Szkolenie personelu i przygotowanie szczegółowych instrukcji do wykrywania potencjalnych zagrożeń.

3. Procedura KYC

Firma dba o bezpieczeństwo swoich klientów. W tym celu są wdrażane procedury KYC, które zostały opracowane do zabezpieczenia danych klienta i które odpowiadają najlepszym praktykom korporacyjnym.

Firma działa na zasadzie Zero Tolerance. Ponieważ wszystkie możliwe i potencjalne zagrożenia są odpowiednio rejestrowane, środki zdeponowane na fałszywych kontach zostaną automatycznie skonfiskowane, a konto zostanie automatycznie zamknięte.

Wymagane są następujące dane:

1. Potwierdzenie tożsamości. Kolorowe zdjęcie lub skan poniższych dokumentów:

 • Paszport
 • Dowód osobisty

Na dokumencie muszą być wyraźnie widoczne:

 • Imię i Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Data wydania i wygaśnięcia
 • Zdjęcie

Minimalny okres ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość musi być sześć miesięcy.

2. Drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość (kolorowe zdjęcie lub skan) może być:

 • Prawo jazdy
 • Identyfikator ubezpieczenia
 • Akt urodzenia/ślubu/rozwodu
 • Dyplom
 • Identyfikator wojskowy

3. Kolorowe zdjęcie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania klienta, nie starszy niż 90 dni od daty wystawienia. Zdjęcie musi zawierać pełny adres zamieszkania klienta, imię i nazwisko, datę wystawienia oraz oficjalną pieczęć lub kod kreskowy. W tym mogą zostać przesłane:

 • Rachunek za media
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Czek
 • Certyfikat rezydencji podatkowej
 • Faktura
 • Umowa

4. Kolorowe zdjęcie obu stron karty, z której dokonano wpłaty.

Ze względu na bezpieczeństwo klienta numer CVV należy zasłonić, jak i cyfry od siódmej do dwunastej numeru karty. Tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry powinny pozostać widoczne z obu stron karty. Należy też ujawnić imię i nazwisko posiadacza karty oraz okres jej ważności.

Powyższe dokumenty należy przesłać do Działu Zgodności w formacie PDF / JPEG / JPG / PNG pod adres e-mail [email protected]

Konieczne jest, aby Klient złożył wszystkie wymagane dokumenty tak szybko, jak to możliwe po aktywacji konta handlowego. Należy pamiętać, że niedostarczenie odpowiednich dokumentów może skutkować ograniczeniami na koncie handlowym. W takim przypadku wnioski o wypłatę z konta handlowego nie będą przetwarzane.

Przetwarzanie wniosku o wypłatę

Polityka dotycząca wypłat uwzględnia:

– Klient zastrzega sobie prawo do wypłaty środków w dowolnym momencie. W przypadku korzystania z bonusów firmowych, ich wypłata jest również dozwolona, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wypracowania bonusu.

– Klient powinien dostarczyć podpisany formularz wniosku o wypłatę.

– Żądana kwota musi zostać pobrana z zadeklarowanego i zarejestrowanego konta Klienta. Wypłata powinna być dokonana w ten sam sposób, z którego wcześniej dokonano wpłaty. Na przykład, jeżeli Klient użył przelewu bankowego do wpłaty, wypłata zostanie przeprowadzona tą samą metodą.

Procedury zgodności dotyczące żądania wypłaty:

KrokTransakcja/FunkcjaPodmiot OdpowiedzialnyWynik
1Klient dostarcza Firmie podpisany formularz wypłatyDział utrzymania klientaPrzetwarzanie wniosku o wypłatę
2Dane identyfikacyjne klienta (ID, numer telefonu, etc). Potwierdzenie kompletności środków na koncie klienta i spełnienia wszystkich pozostałych warunków. Przetwarzanie przyznanych bonusów.
Dział utrzymania klientaPo pomyślnym sprawdzaniu tych informacji, formularz wypłaty zostaje przesłany do Działu Zgodności. W przypadku odmowy przetwarzania wniosku Klient zostaje poinformowany o tym.
3Identyfikacja klienta, przegląd wcześniejszych transakcji Klienta i ustalenie odpowiedniej metody wypłaty.Dział Zgodności Dyrektor generalny i Rada Dyrektorów (W razie konieczności)Po pomyślnej identyfikacji Klienta formularz trafia do Działu Finansów. W razie potrzeby Dział Zgodności może prosić Dział utrzymania klienta o dostarczenie dodatkowych informacji. W sytuacjach wysokiego ryzyka Dział Zgodności ma obowiązek raportowania Dyrektorowi generalnemu. On lub ona podejmie ostateczną decyzję w sprawie wypłaty. Jeżeli sytuacja jest nagła, wniosek zostaje przekazany do Rady Dyrektorów.

Wszelkie podejrzane działania zostają zgłaszane do Działu Zgodności, który ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących transakcji oraz strony ubiegającej się o jej zatwierdzenie.

Jak wspomniano powyżej, Dyrektor generalny będzie dostarczać informacje o wszelkich podejrzanych działaniach do Rady Dyrektorów. Jeżeli Rada uzna to za konieczne, sprawa zostanie przekazana do Departamentu Wywiadu Finansowego (FIU) przez Raport Podejrzanej Aktywności (SAR) lub przez Raport Podejrzanych Transakcji (STR).

4. Szkolenie personelu

Pracownicy muszą mieć dostęp do programów szkoleniowych, które pomogą zdobyć odpowiednią wiedzę i kompetencję personelowi, który ma do czynienia z wrażliwymi problemami Firma.

Nowi pracownicy muszą przejść szkolenie w zakresie procedur AML/CFT i KYC oraz uświadamiać ważność przestrzegania i implementacji tych procedur.

Każdy nowy pracownik musi uczestniczyć w dwutygodniowym szkoleniu wprowadzającym.

Pracownicy, którzy będą pracować bezpośrednio z klientami, będą szkoleni w zakresie weryfikacji tożsamości i przestrzegania zgodności.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Zasady i procedury zgodności opisane w niniejszej polityce muszą być ściśle przestrzegane. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, a w niektórych przypadkach indywidualnymi sankcjami karnymi.

Komunikacja z pracownikami

Między Departamentem Zgodności a pracownikami Firmy są ustalane platformy komunikacyjne. Pracownicy Działu utrzymania klienta są zawsze poinformowani o aktualizacjach i problemach z procedurami AML / CFT i KYC.

Szkolenie pracowników zapewnia, że są oni odpowiednio przeszkoleni w zakresie procedur zgodności. Cele szkoleniowe różnią się w zależności od tego, do którego działu należy pracownik: personel pierwszej linii, Dział ds. Zgodności i Dział utrzymania klienta. Takie podejście zapewnia, że wszyscy w pełni rozumieją uzasadnienie procedur i polityk oraz konsekwentnie je wdrażają.