Ekspresowe przelewy do UK i Europy

TONIO LIMITED jako podmiot dokonujący transakcji na rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł. W związku z powyższym przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu mimo, że stosowanie powyższych zasad może być często uciążliwe dla wszystkich uczciwych Klientów, za co z góry przepraszamy. Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także naszymi wewnętrznymi procedurami, jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności do:

TONIO LIMITED jako podmiot dokonujący transakcji na rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł. W związku z powyższym przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu mimo, że stosowanie powyższych zasad może być często uciążliwe dla wszystkich uczciwych Klientów, za co z góry przepraszamy. Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także naszymi wewnętrznymi procedurami, jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności do:
 1. identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klientów,
 2. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
 3. oceny ryzyka współpracy,
 4. rejestrowania, monitorowania i oceny wszystkich transakcji pod kątem AML,
 5. wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
 6. stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy Fintecom w w/w zakresie,
 7. stałego doskonalenia wewnątrzzakładowego systemu AML,
 8. przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres co najmniej 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Klientem,
 9. proszenia Klientów, o udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy, w szczególności przy transakcjach powyżej równowartości 10 000 EUR
 10. raportowania do GIIF transakcji o wartości przekraczającej 15 000 EUR ,bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
 11. blokowania i wstrzymywania transakcji podejrzanych.
Przepisy obowiązujące w TONIO LIMITED : Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006(
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 6