Ekspresowe przelewy do UK i Europy

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług przekazu pieniężnego, świadczonych przez Firmę TONIO LTD z siedzibą w „SUITE 3G & 3H DOCKLANDS BUSINESS CENTRE 10-16 TILLER ROAD LONDON E14 8PX” zarejestrowana w FSA (Financial Services Authority) pod nr 535704 jako Autoryzowana Instytucja Płatniczą zwana dalej FIRMĄ.

§2

 1. FIRMA przyjmuje do wykonania zlecenia polegające na: przekazaniu środków pieniężnych wpłaconych na konto FIRMY w kraju wysyłki, do beneficjenta określonego przez klienta, po kursie dnia określonym przez FIRMĘ oraz za opłatą manipulacyjną określoną w niniejszym regulaminie. Przekaz realizowany będzie bez udziału rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika a za pośrednictwem przelewu z konta bankowego Firmy znajdującego się w kraju odbiorcy przekazu lub przez innego dostawcę usług płatniczych
 2. Przekazy mogą byc dostraczane takze za pośrednictwem innych dostawców uslug platniczych z siedziba w kraju odbiorcy przekazu pienieżnego.
 3. Przekazy mogą być zlecane : telefonicznie , u agentów lub za pośrednictwem następujących stron internetowych : www.tonio.co.uk,www.przelewy365.com, www.przelewy24.co.uk

§3

 1. Kurs wymiany prezentowany jest na niniejszej stronie internetowej i jest kursem zmiennym.
 2. Środki do przekazu klient wpłaca tylko w formie przelewu bankowego z konta , którego jest właścicielem na konto bankowe wskazane na niniejszej stronie internetowej lub za pomocą karty płatniczej
 3. Wpłaty gotówkowe będą zwracane po uprzednim dostarczeniu potwierdzonych dokumentów tożsamości lub bezpośrednio w biurze firmy .
 4. Do zlecenia przekazu zlecający zobowiązany jest podać następujące informacje.
  • kwotę przekazu
  • rodzaj waluty
  • dane personalno-adresowe adresata przekazu
  • 26 cyfr konta adresata przekazu
  • tytuł przekazu
 5. Realizujemy przekazy do wszytkich bankow w Polsce,za wyjatkiem przekazow do Urzedów Skarbowych i ZUS(przekazy te winny byc realizowane bezposrednio z konta bankowego klienta )

§4

 1. Jeżeli klient zleci przekaz do godziny 24:00 dnia roboczego FIRMA zobowiązuje się dokonać przekazu na konto odbiorcy w następnym dniu roboczym.
 2. W przeciwnym wypadku przekaz będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji przekazu liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie FIRMY.
 4. Przekazy zgłaszane w soboty lub dni świąteczne będą realizowane w najbliższym polskim dniu roboczym.
 5. Przekazy nie oplacone w dniu zgloszenia lub oplacone z innego konta niz konto nadawcy bedą anulowane i moga byc realizowane w innym terminie po zgloszeniu nowego zlecenia przekazu.
 6. Przekaz moze byc anulowany po jego oplaceniu tylko w dniu zlecenia i zaplaty poprzez wiadomosc email zawierajaca dane nadawcy wraz z nr telefonu oraz nr zleconego przekazu

§5

 1. W przypadku przekazów na konto w PLN oplata jest stała bez względu na kwotę przekazu.
 2. W przypadku przekazów na konta walutowe opłata ustalana jest za pomocą kalkulatora na stronie internetowej www.tonio.co.uk lub na stronach www.przelewy365.com,www.przelewy24.co.uk ,www.24pay.pl,www.e-transfer365.com
 3. W przypadku przekazów na konta walutowe są one wysyłane z opcją transakcyjną, w których koszty banków pośredniczących ponosi odbiorca przekazu pieniężnego.
 4. Przekazy na konta w walucie GBP realizowane są w trybie ekspresowym, przekaz winien być zaksięgowany na koncie odbiorcy w czasie 24 godzin.
 5. W przypadku przekazów na konta w GBP, oprócz opłaty zasadniczej, pobierana będzie prowizja na koszty opłat bankowych w wys. 0.25% – min.30zl, maks.100 zł.
 6. W przypadku przekazów na konta w GBP mogą także wystąpić inne opłaty ze strony banku odbiorcy przekazu walutowego.

§6

W przypadku podania przez klienta błędnych danych dotyczących adresata lub jego numeru konta lub zachowań określonych w par.3 p.4, środki po ich zwrocie przez bank mogą być zwrócone klientowi lub wysłane jeszcze raz po uprzednim potrąceniu kwoty opłaty manipulacyjnej właściwej dla danego typu przekazu lub innych opłat pobranych przez banki pośredniczące z tytułu zlecenia przelewu zawierającego błędy formalne.

§7

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji przekazów wynikające z działań siły wyższej oraz banków pośredniczących w realizacji przekazów. FIRMA odpowiada za terminowe nadanie przekazu do adresata wg zasad określonych w §4.

§8

FIRMA nie ponosi także odpowiedzialności za błędy niezawinione, wynikające z błędów Klienta, pośrednika (instytucji bankowej) i odbiorcy płatności.

§9

 1. Klient zobowiązany jest przed dokonaniem wpłaty na rzecz przekazu dostarczyć prawdziwe  dane osobowo adresowe pozwalające na elektroniczna weryfikacje tożsamości .Jeżeli przekazane dane nie pozwalają na powyższa weryfikacje lub suma przekazow przekroczyla rownowartosc 1000 euro to klient możne zostać poproszony aby dostarczył za   pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzoną kopie dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.
 2. Potwierdzenie może być także dokonane przez pracownika poczty lub przez pracodawce
 3. Dokumentem określonym w p.1 mogą być paszport lub dowód osobisty oraz wyciąg bankowy lub inny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania
 4. W przypadku dokonania odpłatnego potwierdzenia w/w dokumentów FIRMA udzieli klientowi zwolnienia z opłat za 2 kolejne przekazy
 5. Wpłaty dotyczące zlecanego przekazu może zrealizować zarejestrowany klient tylko z własnej karty debetowej lub w formie przelewu z konta bankowego klienta zlecającego przekaz pieniężny.
 6. Waluta w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to funt brytyjski (GBP) lub Euro (EUR) lub inna w zależności od tego jaką wybrał Użytkownik.
 7. Rozliczenie środków w walucie obcej na rachunku złotówkowym (PLN) Użytkownika następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym ustalonym przez FIRMĘ.
 8. Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik dokonując transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji transakcji.
 10. Transakcja może być realizowana tylko na rachunek Banku Odbiorcy, którego walutą rozliczeniową jest waluta określona w systemie zgłoszenia przekazów.
 11. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.
 12. W celu autoryzacji transakcji FIRMA przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.
 13. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnego numeru rachunku Odbiorcy.
 14. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy Banku Odbiorcy.
 15. Ewentualne zwroty kwot przekazów wpłaconych kartami płatniczymi wykonywane będą za  pośrednictwem systemu administratora płatności  kartami .

§10

 1. Limity Transakcji określa FIRMA. Limity transakcji wynosi 6000 GBP dziennie w przypadku płatności przelewem bankowym oraz 2000 GBP przy płatności kartą debetowa
 2. Po przekroczeniu limitu określonego w p.1  oraz jeżeli limit ten przekroczony zostanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy.
 3. W przypadku płatności kartami kredytowymi Firma zastrzega sobie możliwość pobierania prowizji w wys.2.5 %
 4. Od płatności kartami debetowymi nie pobieramy prowizji .

§11

 1. Reklamacje przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. FIRMA zobowiązuje się do sprawdzenia i wyjaśnienia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne określone jest w innym dokumencie zamieszczonym na stronie www.tonio.co.uk o nazwie „Rozpatrywanie reklamacji”.

§12

 1. FIRMA odmówi wykonania usługi w przypadku, kiedy nadawca nie dostarczy dokumentów mogących go zidentyfikować   lub nie udokumentuje  źródła pochodzenia przesyłanych pieniędzy  lub przekaże nieprawdziwe dane osobowo-adresowe.
 2. Przekaz zostanie niezwłocznie wykonany w przypadku wykonania zobowiązania określonego w p.1.
 3. W przypadku odwołania zlecenia przekazu, zwrot wpłaconej kwoty możne być dokonany w biurze Firmy lub przelewem bankowym po dostarczeniu dokumentów określonych w punkcie 1.
 4. W przypadku zachowania Klienta niezgodnego z p.1 FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z wstrzymaniem zleconego przekazu.

§13

FIRMA oświadcza, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych wobec osób trzecich oraz instytucji państwowych.

§14

Firma TONIO LIMITED Ltd jest zobowiązana zgodnie z obowiązującym prawem (The Money Laundering Regulations 2007), do przeciwdziałania procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy. Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z w/w ustawą jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

 • potwierdzania tożsamości naszych klientów,
 • sprawdzania źródła pochodzenia pieniędzy w przypadku przekrocznia sumy 10 000 GBP wyslanych przekazow za okres ostatnich 365 dni
 • rejestrowania wszystkich transakcji,
 • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
 • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat.

Poniżej znajdują się akty prawne, z którymi każdy klient winien się zapoznać:

§15

 1. FIRMA zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich klientów osobom trzecim za wyjątkiem instytucji związanych z realizacją przekazu pieniężnego lub innych organów państwowych posiadających stosowne uprawnienia ustawowe.
 2. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od firmy TONIO związanych z oferowanymi usługami.

§16

 1. Zawarcie niniejszej umowy nastepuje poprzez umieszczenie jej tresci na stronach internetowych umozliwiajace wydrukowanie jej oraz przez klikniecie linku do tresci tej umowy umowy podczas rejestracji konta uzytkownka
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
 3. O zmianach umowy klient informowany bedzie przy uzyciu informacji w specjalnych oknach pop przed złozeniem zlecenia przekazu.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,
 5. Dostawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z co najmniej dwumiesięcznym wypowiedzeniem;
 6. Wypowiedzenie umowy nie może wiązać się z nałożeniem przez dostawcę na użytkownika opłat
 7. Wszystkie spory rozstrzyga właściwy sąd w Londynie.

Zmiany w regulaminie .

 1. 24.12.2020. W związku z Brexit przekazy pieniezne od dnia 01.01.2021 bedą dostarczane w Polsce przez : Currency-One S.A ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań